Звіт роботи школи за 2020-2021 навчальний рік

    Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  Указів Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»,  постанов Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції Нової української школи, Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».
    На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я.
    Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.
    У 2020/2021 навчальному році управління закладом освіти було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, створення безпечного освітнього середовища, створення належних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.
    Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, навчальним, місячним та тижневим планами.
    Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та створення дієвих вайбер-спільнот педагогічного колективу.
Для забезпечення здійснення освітнього процесу в період жорстких карантинних вимог, спричинених розповсюдженням COVID-19 для проведення уроків та комунікації з учнями та батьками, було створено спільноту школи на освітній платформі HUMAN для учнів 5-9-х класів та використовувалася платформа «Єдина школа» для учнів 1-4-х класів.
    Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.
    Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.
    На початок 2020/2021 навчального року у школі навчалося 985  здобувачів освіти.
    Укомплектовано 33 класи, середня наповнюваність класів – 29 здобувачів освіти. Початкова школа   – 20 класів, школа ІІ ступеня – 13 класів.
Клас
01.09.2018
25.05.2019
Різниця
Прибуло
Вибуло
1
119
120
+1
4
3
2
132
127
-5
3
8
3
148
149
+1
5
4
4
182
179
-3
6
9
5
116
115
-1
4
5
6
96
99
+3
4
1
7
66
69
+3
7
4
8
63
65
+2
3
1
9
62
62
0
1
1
   Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини, оскільки багато родин на час жорсткого карантину виїхали за межі Києва.
    Основними заходами зі збереження контингенту здобувачів освіти у 2020/2021 навчальному році були:
– спільна робота із ЗДО № 210;
– контроль за відвідування учнями навчальних занять;
– організація навчання за індивідуальною та сімейною формами навчання (педагогічний патронаж, сімейна форма навчання).
    У  минулому  році працювало 9 груп подовженого дня, які відвідувало 270 учнів 1-4-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Д Усі групи продовженого дня  були укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Учні, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувалися  режиму  роботи.
     У цілому, роботу груп  подовженого дня  можна  визнати задовільною.
    Право громадян на доступну освіту реалізувалося шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж, сімейна форма навчання). Індивідуальним навчанням в формі педагогічного патронажу охоплено  учнів, які за станом здоров‘я не могли відвідувати навчальний заклад.
    У 2020/2021 навчальному році у закладі освіти за індивідуальним навчанням в формі педагогічного патронажу навчалось 2 учнів (згідно довідок ЛКК), що складало  0,22 % від загальної кількості учнів школи.
    Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома.
    Індивідуальні навчальні плани для навчання учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
    Слід зазначити, що організація освітнього процесу за індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.
    Право на індивідуальне навчання в формі сімейного навчання було надано 32 учням, які виявили бажання самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів на певний клас (що склало 3,35% від загальної кількості учнів школи).
Клас
Кількість здобувачів освіти
1
6
2
3
3
5
4
5
5
5
6
2
7
2
8
0
9
4
    Учні успішно оволоділи навчальними предметами відповідного класу, пройшли річне оцінювання з предметів інваріантної частини, базових та вибірково-обов’язкових предметів до навчальних планів освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти. Всі учні засвоїли освітні програми на рівні навчальних досягнень не нижче середнього.
    На виконання Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМ від 09.08.2017 № 588),  у 2020/2021 навчальному році у школі було відкрито 5 інклюзивних класів для навчання осіб з особливими освітніми потребами, в яких навчалося 10 учнів. Для кожного учня була розроблена індивідуальна програма розвитку, згідно з нозологіями та рекомендаціями ІРЦ. Навчання учнів здійснювалось з урахуванням особливостей освітніх потреб учнів на основі використання особистісно-орієнтованого підходу.     
Для навчання  учнів з ООП у інклюзивних класах працювали асистенти вчителя. Для забезпечення належної якості освіти ці учні мали можливість відвідувати уроки з асистентами дитини. Для учнів з особливими освітніми потребами створені ресурсні кімнати з необхідним обладнанням, кабінет логопеда.
Корекційно-розвиткові заняття   проводилися працівниками школи – логопедом та дефектологом, згідно навчального плану, облік занять здійснювався в окремих журналах.
    В основу організації освітнього процесу покладено цілісний підхід до використання як традиційних, так і інноваційних прийомів та методів роботи, які  позитивно впливають на розвиток творчих здібностей учнів, забезпечують підвищення рівня фахової майстерності педагогів та ефективне виконання освітніх програм.
    Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Педагоги закладу формують і розвивають у всіх суб’єктів освітнього процесу культуру здоров’я як цілісну категорію, необхідні знання, вміння і навички здорового способу життя; сприяють підвищенню рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвитку висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості та створенню у навчальному закладі умов, що її формують.
    У рамках цього проекту у навчальному закладі проводилися:
– виховні години, вікторини, уроки-подорожі тощо;
– бібліотечні уроки;
– лекції для дітей різних вікових категорій;
– різноманітні спортивні змагання та естафети;
– медико-педагогічний контроль.
    Команди учнів школи брали активну участь у різноманітних спортивних змаганнях.
    На базі закладу працювали спортивні секції (баскетбол, футбол, гандбол, карате, шахи). Школа співпрацює з ДЮСШ «Дарниця» (футбол, регбі), ДЮСШ «Стрімкий м’яч» (гандбол), ДЮСШ -18 (баскетбол). Учні школи – члени баскетбольної команди ДЮСШ-18, стали срібними призерами чемпіонату Києва з баскетболу. Члени шахового гуртка – учасники змагань шахового клубу «Світогляд».
Школа тісно співпрацює з міжнародними спортивними організаціями. Так, на базі школи у 2020/2021 н.р. розпочала роботу соціально-спортивна школа Фонду «Реал Мадрид» при підтримці ГО «Епіцентр-дітям». Учні пільгових категорій мали змогу займатися футболом, англійською мовою та розвиваючими заняттями на безоплатній основі.
    Виховна робота у закладі освіти здійснювалась на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства.
     Сучасний зміст виховання в ЗЗСО — це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.
     Гурткова робота –  це один із найпоширеніших видів позакласної роботи учнів. Дана робота обумовлена необхідністю якісного покращення освітнього процесу. У 2020 – 2021 навчальному році в школі організовано роботу 18 (19) гуртків різних напрямків. Гуртки працюють за чинними програмами затвердженими Міністерством освіти та науки України.
    Роботу гуртків організовано враховуючи інтереси учнів та побажання батьків. Протягом навчального року (враховуючи і період дистанційного навчання) адміністрацією школи здійснювався контроль роботи гуртків з метою оцінки її ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу учнів. На контролі стояло й питання охоплення учнів школи позаурочною діяльністю (враховуючи і онлайн-форму), активність їх під час проведення занять, своєчасність і регулярність проведення занять результативність роботи гуртків.
    Заняття гуртків проводяться згідно з окремим графіком затвердженим директором школи у вересні місяці. Облік проведених занять здійснюється у спеціально відведених журналах.
    Гуртки відвідують учні 1-9 класів  (60% від загальної кількості учнів школи).
    Школа співпрацює з Центром технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району.  Відповідно наказу управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 14.09.2016 № 187 «Про роботу гуртків Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району на базі СЗШ №62 та спеціальної школи №12» з 01.09.2016 по сьогоднішній день у приміщенні СЗШ №62 організована постійна гурткова робота на безоплатній основі за навчання. Гуртковою роботою охоплено щорічно понад 200 дітей шкільного віку.
    Програми гуртків були націлені на виконання комплексу навчальних, розвивальних, творчих та виховних завдань за рівнями підготовки та формування у вихованців пізнавальної, практичної, творчої, соціальної компетенцій.
    Під час занять в гуртках керівниками гуртків використовуються різноманітні дидактичні методи, враховуються вікові особливості учнів, матеріал, що вивчається, а також наявні матеріальні можливості школи. Зокрема застосовуються такі групи методів:
–    наочні (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо);
–    словесні (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, переконання, бесіда тощо);
–    практичні (метод вправ та його варіанти — початкове вивчення прийомів у цілому або частинами),
–    метод багаторазового повторення (перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо).
    Учні швидко засвоюють навчальний матеріал, проявляють жвавий інтерес до занять у гуртках.
    Учень 6-А класу Твердохліб Лев став учасником  міського  конкурсу-фестивалю  шкільних стартапів “Class-iдея 2021”, що проходив з 13.01.2021 р. по 10.04.2021 р., з проектом “Авто-всюдихід” (керівник Гончаренко  В.А.).  
    Вихованці військово-патріотичного гуртка Сокіл-Джура середньої та старшої вікових груп стали призерами районного етапу військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура». Рій «Позняківські гайдамаки» середньої вікової групи посів ІІІ місце у змаганні «Стрільба», ІІІ місце у конкурсі «Впоряд» та ІV загальнокомандне місце у грі-експедиції «Пригоди у Козацькій фортеці». Рій «Позняківські гайдамаки» старшої вікової групи   посів ІІІ місце у змаганні «Стрільба» та ІІІ місце в конкурсі «Ватра».
    З метою реалізації державної політики щодо захисту прав і свобод національних меншин, виховання поваги до осіб інших національностей, упродовж 2020/2021 навчального року в закладі освіти були організовані та проведені наступні заходи:
– бесіди для учнів 1-4-х класів на тему: “Добро починається з тебе”;
– виховні години для учнів 5-6-х класів на тему: “Ні! – конфлікту, “Так!”- терпимості”;
– години спілкування для учнів 7-8-х класів на тему: “Вчимося спілкуватись”;
– дискусія з учнями 9-х класів на тему: “Права і свободи людини – найважливіша проблема світової співдружності”.
Упродовж 2020/2021 навчального року у школі були сплановані та проведені відповідні заходи:
– тематичні години спілкування, виставки творчих робіт;
– виставка поробок за номінаціями: «Золота осінь», «Збережи ялику».
     10 квітня 2021 р.  учні школи  долучилися  до глобального  екологічного  проекту “Greening of the Planet” –  висадки  кленів на шкільному подвір’ї .
     Вихованці  гуртка “Юний хімік” (керівник Сніцар  Б.М.) взяли активну  участь  у міському  проекті  “Київський  Кит “, збираючи пластик для майбутньої скульптури з переробленого  пластику.
     Естетичне виховання учнів школи спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектру почуттів – здатності збагнути та висловити власне ставлення до мистецтва.
     Учні школи брали участь у низці фестивалів:
– районному конкурсі-фестивалю дитячої творчості «6-16 FEST»
– І Міжнародному фестивалі-конкурсі «Різдвяна зірка Закарпаття» фестивального проекту «Країна майбутнього».
     Вихованці хореографічного гуртка – ансамбль сучасного танцю «Візаві» –  у 2020 р. стали лауреатами І Міжнародного фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка Закарпаття» фестивального проекту «Країна майбутнього».
    Вихованці шкільних гуртків Бондарчук Луїза та Мерега Мілана  є переможцями районного конкурсу-фестивалю дитячої творчості «6-16 FEST».
    Упродовж 2020/2021  навчального року у школі  проводилось багато заходів в онлайн-форматі у зв’язку з критичною епідеміологічною ситуацією вцілому по місту та країні.
Одним із пріоритетних напрямків роботи закладу освіти було створення умов для збереження фізичного здоров’я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом.
    Щорічно за підсумками медичного огляду,  здійснювався розподіл учнів на медичні групи.
У 2020/2021 навчальному році у школі активно діяла мережа шкільних гуртків: спортивні ігри, гандбол, футбол, шахи.
У спортивних залах школи   заняття  проводять ДЮСШ «Дарниця» (футбол), ДЮСШ «Стрімкий м’яч» (гандбол) та ДЮСШ-18(баскетбол). Учні школи в складі  баскетбольної команди ДЮСШ-18 стали срібними призерами чемпіонату Києва з баскетболу.
    Вихованці  гуртка “Шахи”   протягом навчального  року  брали участь у різноманітних  змаганнях з  шахів у співпраці з шаховим клубом  “Світогляд”, брали участь у командному кубку “Кришталева тура”.
    Школа тісно співпрацює з міжнародними спортивними організаціями. Так, на базі школи у 2020/2021 н.р. розпочала роботу соціально-спортивна школа Фонду «Реал Мадрид» при підтримці ГО «Епіцентр-дітям». Учні пільгових категорій мали змогу займатися футболом  на безоплатній основі.
    Важливим напрямком діяльності з охорони здоров’я дітей була робота з організації їхнього харчування.
    У школі   харчування учнів здійснювало ТОВ «ПОНТЕМ.УА»:
– для учнів 1-4-х класів – безкоштовно;
– для учнів 5-9-х класів пільгових категорій – безкоштовно.
    На виконання вимог Закону України «Про охорону дитинства» 100% школярів початкової школи та учнів, які належать до пільгового контингенту, були забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів, виділених з міського бюджету.
На початку 2020/2021 навчального року видано накази по школі про організацію харчування дітей. Даними наказами призначено відповідальних за організацію харчування, розподіллено обов’язки, затверджено списки дітей на безкоштовне харчування, затверджено режими і графіки харчування дітей у їдальнях.
Шкільний харчоблок має достатній рівень матеріально–технічного забезпечення, достатню кількість столового посуду та кухонного інвентарю, забезпечення проточною холодною та гарячою водою. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами, які свідчать про їхні походження та якість (накладні, сертифікати відповідності).
Відповідно до діючих вимог заповнювався журнал бракеражу сирої та готової продукції. У журналі сирої продукції вказувався кінцевий термін. Добові проби лишаються щоденно.
У щоденному меню, складеному на основі двотижневого меню, затвердженого держпродспоживслужбою та погодженого директором школи, відображено страви для харчування школярів 1-4-х класів, учнів пільгових категорій, учнів, які відвідували групу продовженого дня.
    У школі для організації харчування дітей були створені всі необхідні умови: працювала шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів. Технологічне обладнання харчоблоку перебуває в робочому стані.
Контроль за станом організації харчування учнів здійснювався адміністрацією та комісією громадського контролю за якості харчування .
    Важливою складовою освітнього процесу сучасного закладу освіти є організація роботи з батьками, сім’ями учнів.
З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність закладів освіти. Батьки стають активними учасниками освітнього процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм.
    На час карантину комунікація з батьками приходила через онлайн спілкування: онлайн батьківські збори (через систему  zoom), вайбер-спільноти батьків класу.
    Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти у 2020/2021 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:
– впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій у навчально-виховний процес;
– формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
– удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
– оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;
– використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.
    У школі функціонує 4 комп’ютерні класи, мультимедійним обладнанням забезпечені класи, які працюють згідно програми НУШ (1-3 класи),   кабінети та приміщення школи підключені до Всесвітньої мережі Інтернет.
    Продовжувалася робота з розширення матеріально-технічної бази школи. У 2020/2021 н.р. в рамках впровадження Концепції нової української школи за рахунок бюджетних коштів було придбані комп’ютеризовані робочі місця учителів для вчителів 1-х класів.
    Процес впровадження ІКТ-технологій в освітній процес у цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів упродовж року проводили уроки, систематично використовуючи електронні освітні ресурси. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій через відвідування уроків більш досвідчених колег. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до різноманітних конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді.
Під час дистанційного навчання вчителі початкової школи працювали в електронній системі «Єдина школа», вчителі старшої школи – в системі HUMAN.
    Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню безпечного освітнього середовища, сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами   робітників адміністративно-господарчої частини   приміщення та територія школи підтримувалася в належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізнялася чистотою та охайністю. Своєчасно проводили поточні ремонти.
    З метою підготовки до 2021/2022 навчального року за рахунок бюджетних коштів  здійснюється будівництво  стадіону та спортивних майданчиків школи.
    Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:
– освітній процес має тенденцію до розвитку;
– діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;
– у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;
– школа підтримує свій позитивний імідж;
– створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;
– значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
– методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
– створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.
    Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме: – підвищення якості освітніх послуг;
– підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
– підвищення ефективності співпраці з батьківською громадськістю;
– покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.